15 října, 2016

Interview s Lisou Heathfield

UPOZORNĚNÍ
Některé otázky se týkají přímo děje v příběhu, proto mohou být brány jako spoilerové.
Nicméně, komu to není na překážku, nechť se s chutí pustí do čtení.
Mimochodem, má anglčtina je, jaká je, ale nakonec jsme to s autorkou zvládli. Je možné, že v anglické verzi otázek budou nějaké gramatické chyby.
Before becoming a mum to her three sons, Lisa Heathfield was a secondary school English teacher and loved inspiring teenagers to read.
Lisa Heathfield launched her writing career with SEED in 2015. Published by Egmont it is a stunning YA debut about a life in cult. PAPER BUTTERFLIES is her beautiful and heart-breaking second novel.
Lisa lives in Brighton with her family.

Předtím, než se stala mámou tří synů, byla Lisa učitelkou, která ráda inspirovala teenagery ke čtení. Lisa započala svou spisovatelskou kariéru novelou Seed v roce 2015. Publikoval Egmont jako YA novelu o životě v kultu. Paper butterflies je její krásnou a srdcervoucí druhou knihou. Lisa žije v Brightonu se svou rodinou.

Seed is a story about community, where people belive just laws of nature, and blocked out civilization. Why did you choose this story?
Zahrada spáčů je příběh o komunitě, kde lidé věří v zákony přírody a vytěsňují civilizaci. Proč jste si vybrala takový námět?

I didn’t really choose it - I was writing another story when Pearl appeared to me one day. She was watching me from around corners! And she asked me to write her story instead. When I started, all I knew was that she lived in a cult. I just let the pen write the rest.
Ve skutečnosti jsem si jej nevybrala – zpočátku jsem psala úplně jiný příběh, když tu se mi o Pearl jednoho dne zdálo. Sledovala mě zpoza každého rohu! A prosila mě, abych místo svého původního příběhu napsala ten její. Když jsem jej začínala psát, vše, co jsem věděla, bylo, že žije v kultu. Jen jsem nechala pero dopsat zbytek.

You live in Great Britain. Exists some similar community near to you?
Žijete ve Velké Británii. Existují podobné komunity poblíž vás?

Yes - I have never seen them personally, but I know that there are small cults everywhere. A girl who worked in my friend’s hairdresser recently had to leave her job because she was part of a cult. Her leader said that she could no longer touch anything that had been handed to her by someone not living in the cult, so it was impossible for her to work anymore as she could not be handed the hairbrush etc… She was a teenager, but she obeyed him and just left.
Ano – osobně jsem je nikdy nenavštívila, ale vím, že všude kolem jsou malé kulty. Kadeřnice mé kamarádky nedávno dala výpověď, protože byla v takovém kultu. Jejich vůdce jí zakázal dotýkat se čehokoliv (kohokoliv), co nepochází z jejich kultu, a to bylo pro její práci kadeřnice stěžejní, takže už nemohla dále pracovat. Byla teenager, ale poslechla ho a prostě odešla.

Can you describe to czech readers how this comunity usually work?
Mohla byste vysvětlit českým čtenářům, jak takové komunity běžně fungují?

There’s normally one leader who sets the group up. I think they often do it with good things in mind, but then when they get so much power, it twists their minds. They like their followers to cut themselves off from the outside world (including their friends and family) and follow all the rules that they say. It is incredible how much control they have over these people’s minds.
Obyčejně existuje jeden vůdce zakládající komunitu. Myslím si, že zpočátku jsou tyto kulty vždy zakládány v dobré víře, ale když se vůdce později začne opájet mocí, vymkne se mu to z rukou. Rádi přikazují svým lidem, aby opouštěli civilizaci (včetně svých přátel a rodiny) a poslouchali všechna pravidla, která vyřknou. Je neuvěřitelné, jakou kontrolu (moc) nad lidmi mají.

Main charakter your story is a little naive young girl Pearl, who rather ignoring, what can she see, because of her „happy life“. How does it work with her character?
Hlavní postavou vaší knihy je tak trochu naivní, mladá dívka Pearl, která raději ignoruje skutečnost (pozn.: důkazy, že je jejich kult špatný a zákony vylhané), aby nadále mohla žít šťastným a spokojeným životem. Jak se vám s její postavou pracovalo?

Pearl was born at Seed and so it’s the only life she has ever known. She has been brought up believing that Papa S really is this incredible man who is saving them from a terrifying outside world. Without Ellis to show her differently, it’d be impossible for her to think anything else.
Pearl se narodila v Seed a zdejší život je ten jediný, který zná. Byla vychovávána věřit, že Papa S. je neuvěřitelný muž, který všechny zachránil od hrůz vnějšího světa. Bez Ellise, který jí dokazoval opak, by pro ni bylo nemožné vidět situaci jinak.

Seed is controls leader Papa S., who created this community. Could you tell to readers, what were his intentions when he built this community?
Seed je pod kontrolou vůdce Papy S., který tuto komunitu založil. Mohla byste říct čtenářům, jaké byly jeho záměry, když ji zakládal?

I truly believe that Papa S started off with good intentions. He wanted to create a safe, happy place, away from anything bad on the ‘outside’. There is so much that is idyllic about Seed. I think it’d be a beautiful place to live, if Papa S and kindred John hadn’t become so corrupt.

Opravdu věřím, že zpočátku měl Papa S. dobré úmysly. Chtěl vytvořit bezpečné, šťastné místo daleko od okolního světa. Na Seedu je toho tolik idilického. Myslím si, že by to bylo nádherné místo, kdyby Papa S. A strýc John nezačli chtít víc.

Papa S. choose some woman, who live in Seed, and he spend some time with her. Probably all children from Seed are his children and he have incestuous relationship with them. Why aren't any handicapped children in Seed?
Papa S. si vždy vybral nějakou ženu v komunitě, a trávil s ní určitý čas. Všechny děti, narozené v Seed, jsou pravděpodobně jeho a on s nimi později má incestní vztahy. Proč v Seed nejsou žádné postižené děti?

Kindred John (and maybe Kindred Smith) are fathers to some of the children. But if any of the teenagers are Papa S’ children and they went on to have children, then yes, there would be the risk of birth defects.
Strýc John (možná i strýc Smith) jsou také otcové některých dětí. Ale jestli je nějaká teenagerka dítětem Papy S., a on s ní má poté další dítě, pak ano, je tu risk, že by se mohlo narodit postižené dítě.

Could choose other men in Seed some woman?
Mohli si i jiní muži vybrat v Seed ženu?

Yes - the men can choose the women, but the women can’t choose the men.
Ano – muži si mohou ženu vybrat, ale ženy muže ne.

Papa S. is from a psychological perspective very interesting charakter. Is his charakter inspirated by real person?
Papa S. je z psychologického hlediska velmi zajímavou postavou. Byla jeho postava inspirována skutečností?

He’s not inspired by a real character, but I think he’s typical of many cult leaders - he’s charismatic, persuasive and convincing. He makes people feel special and loved - and to someone vulnerable, they would fall for him.
Nebyla, ale myslím si, že představuje obvyklý typ vůdce kultu – je charismatický a přesvědčivý. Dává lidem pocit, že jsou neobyčejní a milovaní – a ti zranitelnější (slabší povahy) tomu podlehnou.

Did you consulted his charakter with experts?
Konzultovala jste jeho postavu s odborníky?

No - but he is similar to other leaders.
Ne - on je ale stejný, jako ostatní vůdci.

In your book is violence, sexual harassment, murder, incest and other perversions. Is it true, that these things usually happen in real community in world?
Ve vaší knize se promítne násilí, sexuální obtěžování, vražda, incest a další perverzní chování. Je pravdou, že se takové věci dějí i ve skutečných komunitách?

Yes, unfortunatley, it’s very true.
Ano, naneštěstí je to velmi pravděpodobné.

People in Seed are totally manipulated by Papa S. How do you think it possible, that people so blindly obey orders man who is abusing them?
Lidé v Seed jsou úplně zmanipulováni Papou S. Jak je podle vás možné, že lidé tak slepě poslouchají člověka, který je zneužívá?

I think that people who join cults are very vulnerable. Something has gone wrong in their own lives and they feel alone. When someone comes along and says ‘Come with me, I will look after you and love you’, it’s very tempting for them to give up everything and follow. Because Papa S is their saviour, they look up to him and believe what he says. As Seed is so beautiful and in many ways a positive place to live, with a strong, caring community, it’d be hard to break away from that and go back to a life where you were unhappy. I think the power these leaders have is fascinating and very frightening.
Myslím si, že lidé v těchto kultech jsou velmi zranitelní. V jejich životech se stane něco špatného a oni se cítí osamněle. Když někdo příjde a řekne ,, Pojď se mnou, budu na tebe dávat pozor a milovat tě“, je to pro ně tak lákavé, že se všeho vzdají a následují ho. Vzhledem k tomu, že je Papa S. jejich zachránce, vzhlíží k němu a věří mu. Protože je Seed tak krásné, a v mnnoha ohledech pozitivní místo, se silnou a pečující komunitou, bylo by těžké vrátit se zpět k životu, který byl nešťastným. Myslím si, že je moc těchto vůdců fascinující a velmi děsivá.

Are you planning write some story about Seed formation?
Plánujete napsat knihu o tom, jak Seed vzniklo?

I am tempted to write a ‘prequel’. I’m interested to know more about Papa S and what led him to set up this community.
Nejspíš napíšu prequel. Chci vědět více o Papovi S. a o tom, co ho vedlo založit Seed.

Are you planning, that you write sequel Seed? If you write, are you know, which direction will the story go?
Plánujete napsat druhý díl Zahrady spáčů? Pokud ano, jakým směrem se bude děj ubírat?

I know that a lot of people would like the sequel, so maybe it will happen one day..!
Vím, že by o to mnoho lidí stálo. Možná jednoho dne...

You wrote another book, Paper Butterflies, which wasn´t publicated in Czech Republic. Please, tell to readers about this book.
Napsala jste ještě jednu knihu, Paper Butterflies, která nebyla v Česku vydána. Prosím, povězte čtenářům o čem je.

Paper Butterflies is about a girl called June who suffers abuse at the hands of her step-mother. June’s mother has died and her father doesn’t see any of what’s happening. One day, June goes out on her bike and stumbles across some broken trailers in a field. In them is boy called Blister and it’s the start of a beautiful relationship. He is her secret, her escape. However, something happens which changes the whole direction of the novel. June’s story is heartbreaking - I cried so much when I was writing it.
Paper Butterflies je o dívce jménem June, která je zneužívána její nevlatní matkou. Její pravá matka zemřela a její otec nevidí, co jeho nová manželka dělá. Jednoho dne June odjede na kole a narazí na několik rozbitých přívěsů v poli. Bydlí v nich kluk jménem Blisner a mezi nimi začne něco krásného. On je jejím tajemstvím, její záchranou. Ale stane s něco, co změní směr tohoto příběhu. Junin příběh je srdcervoucí – tolik jsem se naplakala, když jsem ho psala.

I wonder something even more about your private life. On goodreads.com I saw, that you were a secondary english teacher. Was it your dream? To be a teacher? Or be a writer?
Zajímalo by mě něco více o vašem osobním životě. Na goodreads.com se píše, že jste učitelka. Byl to váš sen, nebo jste chtěla být spíše spisovatelem?

I loved teaching, but I’ve wanted to be a writer for as long as I can remember. It feels amazing that I’m now living my dream!
Miluji učení, ale vždycky jsem chtěla být spisovatelkou. Je to úžasný pocit žít svůj sen.

When and why you began to write stories?
Kde a kdy jste začla psát své příběhy?

I have been writing all my life, but I didn’t show anyone my work until I tried to get published.
Psala jsem po celý svůj život, ale nikomu jsem svou práci neukázala, až dokud jsem se ji nepokusila vydat.

You have three sons. It must be difficult focus for write stories. Do you use some techniques, how escape from the real world and write?
Máte tři syny, Musí být těžké se soustředit na psaní, Máte nějaké techniky, jak uniknout z reálného světa a psát?

I write mostly when our boys are at school. I sit at the kitchen table with my pen and paper and I can happily scribble away for hours! I find it easy to switch off and get sucked into the world in my book.
Píšu, když jsou kluci ve škole. Sedávám v kuchyni u stolu s perem a papírem a s radostí píšu celé hodiny. Je pro mě snadné vypnout a ponořit se do děje mé knihy.

What do you do in your free time?
Co děláte ve svém volném čase?

Read! Swim in the sea. Curl up by the fire with our boys.
Čtu! Plavu v moři. Choulím se u krbu se svými syny.

Could you give an advice to czech authors, who are strating to write?
Mohla byste dát radu českým autorům, kteří začínají psát?

Keep reading! And write because you love it - not to get published. Write the book that you want to read.
Čtěte! A pište, protože to milujete – ne proto, aby se to vydalo. Pište takové knihy, které byste chtěli sami číst.

Thank you for interview! We will look forward to your next books. Good luck to you!
Děkuji za poskytnutí rozhovoru! Budeme se těšit na vaše další knihy. Hodně štěstí!

Thank you!
Děkuji!

RECENZE na knihu Zahrada spáčů (v angličtině Seed).

2 komentáře: